vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Aanvraag Schengenvisum: verplichte documenten

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Medische reisverzekering Schengenvisum

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

√ Medische kosten gedekt tot € 30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

√ Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Buitenlandse gasten die Nederland willen bezoeken voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) en uit een visumplichtig land komen, moeten daarvoor een Schengenvisum aanvragen.

Voor het aanvragen van een Schengenvisum is de visumaanvrager verplicht een aantal documenten en bewijsstukken te overleggen, zoals een polis van een medische reisverzekering. Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengenvoorwaarden, kan je op deze website afsluiten. Lees hier meer informatie: Visum reisverzekering

Het aanvragen van een Schengenvisum kan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst. De procedure daarvoor is eenvoudig, je onderneemt de volgende stappen:

Aanvraag Schengenvisum: verplichte documenten
Aanvraag Schengenvisum: verplichte documenten
 • Bezoek de website van de Nederlandse ambassade.
 • Maak een afspraak voor een bezoek. De visumaanvraag moet altijd persoonlijk door de buitenlandse gast worden gedaan (sommige ambassades werken met een afsprakensysteem of hebben deze taak uitbesteed aan een service bureau, zoals VFS Global).
 • Zorg dat alle benodigde documenten en bewijstukken zijn verzameld.
 • De aanvrager krijgt een intakegesprek en hij/zij moet de kosten (leges) voldoen.

Let op!: er zijn ook visumbureau’s of tussenpersonen die tegen (forse) betaling een aanvraag voor een Schengenvisum willen verzorgen. Daar zitten zowel malafide als bonafide partijen tussen. Deze visumbureaus vragen een financiële vergoeding voor hun dienstverlening, maar dit heeft geen enkele invloed op de beslissing voor het toekennen van een visum voor Nederland en andere Schengenlanden.

Documenten voor een visumaanvraag

Welke documenten je precies moet overleggen hangt af van het doel van het bezoek, zoals:

 • Toerisme – de visumaanvrager gaat een paar weken naar Nederland voor een vakantie en logeert in een hotel.
 • Zakenbezoek – een visumplichtige wil naar Nederland voor zakelijke doeleinden.
 • Vrienden, familie of partnerbezoek – een visumaanvrager wil zijn of haar familie, vrienden of partner in Nederland bezoeken en logeert daar meestal ook.

Er zijn een aantal documenten en bewijsstukken die je altijd moet overleggen, zoals:

 • Een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier;
 • Paspoort en pasfoto’s;
 • Documenten ter onderbouwing van reisdoel, zoals hotelboeking of gelegaliseerd formulier van logiesverstrekking (van een referent in Nederland);
 • Documenten ter bewijs van terugkeer eigen land;
 • Bewijs van middelen of bij het ontbreken daarvan een gelegaliseerd formulier garantstelling (van de referent);
 • Reserveringsbewijs van vliegticket of reis;
 • Bewijs van medische reisverzekering;
 • Eventueel documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide).

Toelichting op de verplichte documenten en bewijsstukken

Paspoort en pasfoto’s
Het gaat hierbij om een geldig paspoort (of ander grensoverschrijdend document) dat tenminste drie maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode. Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Er moeten 2 recente pasfoto’s ingeleverd worden. Deze pasfoto’s moeten voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen (o.a. lichte achtergrond).

Documenten ter onderbouwing van het reisdoel
Door documenten te overleggen moet je kunnen bewijzen wat het reisdoel is van je bezoek aan Nederland. Bij een visum kort verblijf (Schengenvisum) vraagt de ambassade documenten die bewijzen dat de aanvrager inderdaad naar Nederland gaat voor familie, toerisme of een zakenbezoek, zoals:

 • Bij toerisme: een hotelreservering in Nederland.
 • Bij een zakelijk bezoek: een uitnodigingsbrief van een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Bij familie-, vrienden- of partnerbezoek: formulier voor logiesverstrekking (bij gebrek aan eigen middelen ook een formulier voor garantstelling). Het is mogelijk dat een persoon in Nederland als referent optreedt. Dit kan in de vorm van logiesverstrekker, garantsteller of een combinatie van beiden.

Documenten ter bewijs van terugkeer eigen land
Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Gedacht kan worden aan de volgende documenten;

 • bewijsstukken waar uit blijkt dat de visumaanvrager een baan heeft in het land van herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
 • bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van herkomst;
 • bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van herkomst;
 • eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het land van herkomst;
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in het land van herkomst.

Let op!: De bewijslast om aan te tonen dat de visumaanvrager redenen heeft om terug te keren naar land van herkomst ligt bij die persoon zelf. De IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen op dit punt alleen advies geven. Het is de ambassade die daadwerkelijk bepaalt of de bewijsstukken voldoende zijn. Indien zij vinden dat de bewijsstukken niet overtuigend genoeg zijn, kan de aanvraag worden afgewezen op basis van vestigingsgevaar. Oftewel men is dan bang dat de aanvrager op enig moment (illegaal) in Nederland (ver)blijft.

Bewijs van middelen

Een visumaanvrager moet bewijsstukken overleggen die aantonen dat hij/zij over voldoende geld beschikt voor het verblijf, doorreis en/of terugreis. Bijvoorbeeld: Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Er moet minimaal € 55,- per dag zijn voor de duur van het verblijf. Wil iemand voor 90 dagen naar Nederland komen, dan moet degene kunnen aantonen dat hij of zij over € 4.950,- kan beschikken (90 x € 55,-).

Let op!: Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan een referent in Nederland garant staan.

Reserveringsbewijs van vliegticket of reis
De visumaanvrager moet aantonen dat hij een reis- of vliegtickets heeft gereserveerd. Let op!: een reserveringsbewijs is voldoende, het hoeft geen betalingsbewijs te zijn.

Bewijs van medische reisverzekering
Je bent verplicht om een toereikende medische reisverzekering af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen of dringende medische zorg (bijvoorbeeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken.

De verzekering moet voor het hele Schengengebied geldig zijn en een minimale dekking hebben van € 30.000,-. De medische reisverzekering moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn. Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet je, of bij de indiening van de aanvraag, of pas bij afgifte van het visum laten zien.

Meer over het afsluiten van een medische reisverzekering, lees je hier: Medische reisverzekering Schengenvisum

Documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide)

Verplichte documenten bij logiesverstrekking
Ter onderbouwing van het reisdoel kan een referent, op vertoon van het paspoort een ingevuld ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ laten legaliseren bij de gemeente waar hij woont. Met dit formulier geeft hij aan dat hij de visumaanvrager uitnodigt voor een kort bezoek aan Nederland. De gemeente legaliseert de handtekening van de referent op het formulier. Daarvoor moet er een klein bedrag betaald worden. Vervolgens stuurt de referent het formulier samen met een kopie van zijn paspoort of Europese identiteitskaart naar de aanvrager in het buitenland. De referent hoeft geen inkomensstukken mee te sturen indien hij de visumaanvrager alleen uitnodigt voor logies en niet garant staat.

Verplichte documenten bij garantstelling
Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan iemand in Nederland financieel garant staan. Dit is alleen mogelijk wanneer deze referent (garantsteller) kan aantonen voldoende en duurzaam inkomen te hebben. Hiervoor geldt een normbedrag. Het loon waarover je belastingen en premies betaalt​ moet per maand, zonder vakantiegeld, minimaal ​€ 1.615,80 zijn (normbedragen geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019).

De garantsteller hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn als de logiesverstrekker. Wanneer de garantsteller en de logiesverstrekker twee verschillende personen zijn moet bij de aanvraag van zowel de garantsteller als de logiesverstrekker een kopie van het paspoort of Europese identiteitskaart bijgevoegd worden. De visumaanvrager neemt deze documenten mee naar de Nederlandse ambassade.

In loondienst en garant staan
Als je in loondienst werkt en voor iemand garant wilt staan, heeft de visumaanvrager in het buitenland de volgende documenten van jou nodig:

 • het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde document ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’;
 • een kopie van een arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van de laatste drie loonstrookjes;
 • een kopie van het paspoort van de garantsteller.

Ondernemer en garant staan
Indien je zelfstandig ondernemer bent en voor iemand garant wilt staan, heeft de visumaanvrager de volgende documenten van jou nodig:

 • het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde document ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’;
 • een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst van de onderneming is.

De ambassade beslist

De Nederlandse ambassade kan besluiten om meer of minder documenten en bewijsstukken te vragen voor een visumaanvraag. Raadpleeg daarom altijd de website van de Nederlandse ambassade in het land waar de gast woont.

Begrippenlijst

Hieronder lees je de verklaring van een antal begrippen die gebruikt zijn in de tekst:

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Standaardformulier dat gebuikt moet worden als garantverklaringen en/of als bewijs van logiesverstrekking bij vrienden of familie. Dit formulier kan je downloaden via www.ind.nl of www.minbuza.nl. Sommige gemeenten hebben het formulier ook op hun website geplaatst. De referent en/of de garantsteller in Nederland vult dit formulier in en laat zijn handtekening (en die van zijn partner bij garantstelling) op het formulier legaliseren bij de gemeente.

Garantstelling/garantsteller
De garantsteller is de persoon die garant staat voor de vreemdeling die in Nederland verblijft. Als de Nederlandse overheid kosten moet maken voor deze vreemdeling, kunnen deze verhaald worden op de garantsteller.

Garantverklaring
Een garantverklaring wordt gevraagd als onduidelijk is of de vreemdeling zelf voldoende middelen heeft om in het levensonderhoud te voorzien tijdens het verblijf in Nederland. Ook kan in een visumprocedure een garantverklaring gevraagd worden om meer zekerheid te krijgen over de tijdige terugkeer van de visumaanvrager. In de garantverklaring staat dat de kosten die voor de Staat of andere overheidsinstellingen zijn ontstaan, op de garantsteller van de vreemdeling worden verhaald. Voor een garantstelling moet u altijd een gestandaardiseerd model/formulier gebruiken. De handtekening van de garantsteller moet dan gelegaliseerd worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente, waar de garantsteller woonachtig is.

Legalisatie
Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking moet, na volledig te zijn ingevuld, worden gelegaliseerd bij jouw gemeente. Met een legalisatie wordt aangetoond dat je handtekening echt is. Ben je getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moet bij een garantstelling ook de handtekening van je partner bij de gemeente worden gelegaliseerd.

Leges
Het aanvragen van een visum kost geld. Deze kosten worden ‘leges’ genoemd.

Particuliere logiesverstrekking
De persoon bij wie de visumaanvrager gaat verblijven in Nederland op basis van een visum kort verblijf wordt uitnodiger genoemd. Hij moet het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ invullen en ondertekenen. Daarna moet hij de handtekening op het formulier laten legaliseren bij de gemeente. Het formulier moet vervolgens verstuurd worden naar de aanvrager van het visum. De visumaanvrager toont dit formulier op de ambassade of consulaat waar het visum wordt aangevraagd.

Referent
Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij de komst van de vreemdeling naar Nederland. Voorbeelden van referenten zijn: partners van vreemdelingen, werkgevers of universiteiten. Niet iedereen kan als referent fungeren, er moet altijd een bepaalde band tussen de referent en vreemdeling bestaan. De referent treedt op als contactpersoon en kan gevraagd worden om meer informatie te verstrekken over de achtergronden bij de visumaanvraag. De referent kan ook garantsteller zijn.

Schengenvisum
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er ook een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum kort verblijf of C-visum mag een vreemdeling vrij reizen binnen het gebied van alle Schengenlanden. Een Schengenvisum is in principe maximaal 90 dagen geldig.

Visumplichtige landen
Of je een Schengenvisum nodig hebt hangt van je nationaliteit af. Zie de lijst met visumplichtige nationaliteiten voor een verblijf van maximaal 90 maanden: Visumplichtige landen.

Verplichte medische reisverzekering afsluiten

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visum reisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je vragen over een Schengenreisverzekering of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 3 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739