vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Schengenvisum voor familieleden van EU/EER onderdanen

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Visumplichtige familieleden die het Schengengebied nog van buiten de EU/EER moeten inreizen, zijn niet vrijgesteld van de visumplicht. Deze groep familieleden kan in bepaalde gevallen wel aanspraak maken op de versnelde en kosteloze visumprocedure.

In dit artikel lees je informatie over een Schengenvisum voor familieleden van EU/EER onderdanen.

Wat is een Schengenvisum?

Schengenvisum voor familieleden van EU/EER onderdanen
Schengenvisum voor familieleden van EU/EER onderdanen

Vreemdelingen van bepaalde nationaliteiten hebben een Schengenvisum nodig voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Het Schengenvisum wordt vaak een toeristenvisum genoemd. Dit is niet helemaal juist. Het visum wordt namelijk altijd afgegeven voor een bepaald verblijfsdoel. Toerisme is slechts een voorbeeld van zo’n verblijfsdoel.

Het verblijf in het Schengengebied is beperkt tot een maximum van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest.

Jouw gast hoeft de 90 dagen niet in een keer ‘op te nemen’. Als hij een zogenoemd multiple-entryvisum heeft, mag hij binnen de geldigheidsduur van het visum zo vaak als hij wil naar Nederland reizen. Uiteraard mag het totaal aantal dagen bij elkaar opgeteld nooit meer zijn dan het maximum aantal dagen dat op het visum vermeld staat.

Het Schengenvisum is vanaf de datum van afgifte in principe zes maanden geldig. Het verblijf in het Schengengebied moet binnen deze 6 maanden plaatsvinden. De terugreis mag dus niet na de uiterste geldigheidsdatum plaatsvinden.

Wat zijn EU/EER onderdanen?

Een ieder die de nationaliteit heeft van één van de EU of EER landen*, is daarmee EU/EER onderdaan. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan. De grondrechten van EU-onderdanen zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Eén van die grondrechten is het recht op vrij verkeer.

Wat is vrij verkeer?

Van vrij verkeer is sprake indien de EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, of dit in het verleden heeft gedaan. Iedere burger van de Europese Unie die in het bezit is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort heeft het recht het grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar een andere lidstaat te begeven.

Bij een Nederlander die in Nederland verblijft is geen sprake van gebruik van vrij verkeer. Echter, wanneer diezelfde Nederlander eerder in een ander EU/EER-land dan Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, is wél sprake van gebruik van vrij verkeer. Wanneer een EU/EER-onderdaan in het verleden gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer, dient dit wel in het recente verleden plaats te hebben gehad.

Vrij verkeer voor visumplichtige familieleden van EU/EER-onderdanen?

Voor familieleden van EU/EER-onderdanen en van onderdanen van Zwitserland die gebruik maken (of hebben gemaakt) van hun recht op vrij verkeer, geldt Richtlijn 2004/38/EG inzake visumvrijstelling of visumfacilitering voor familieleden van EU/EER-onderdanen:

Artikel 6. Verblijfsrecht voor maximaal drie maanden

 1. Burgers van de Unie hebben het recht gedurende maximaal drie maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven zonder andere voorwaarden of formaliteiten dan de verplichting in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort.
 2. Lid 1 is eveneens van toepassing ten aanzien van familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die de burger van de Unie begeleiden of zich bij hem voegen, en in het bezit zijn van een geldig paspoort.

In het geval dat de EU/EER-onderdaan de nationaliteit van een andere EU-lidstaat bezit en in Nederland rechtmatig verblijf voor meer dan drie maanden heeft, komt diens familielid voor de versnelde en kosteloze visumprocedure in aanmerking.

In het geval dat de EU/EER-onderdaan een Nederlander is, komt diens familielid slechts voor de versnelde en kosteloze visumprocedure in aanmerking indien het familielid samen met de Nederlander in een andere EU/EER-lidstaat dan Nederland heeft verbleven; en indien het familielid in die lidstaat verblijfsrecht is toegekend. Hierbij gaat het om verblijf van langer dan drie maanden, een kort verblijf visum voor een andere lidstaat is niet afdoende.

Wanneer de EU/EER-onderdaan meer dan een nationaliteit heeft, prevaleert de voor hem meest gunstige nationaliteit. Bij de onderdaan die bijv. zowel de Nederlandse als de Franse nationaliteit bezit, en wiens partner naar Nederland wil komen, wordt uitgegaan van de Franse nationaliteit.

Het derdelander-familielid komt in aanmerking voor de versnelde en kosteloze visumprocedure indien hij met objectieve bewijzen kan aantonen dat:

 1. hij familielid is van een EU/EER-onderdaan; en
 2. de EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit; en
 3. hij de EU/EER-onderdaan begeleidt of zich bij hem gaat voegen.

Visumfacilitatie voor visumplichtige familieleden van EU/EER-onderdanen in Nederland

Visumplichtige familieleden die het Schengengebied nog van buiten de EU/EER moeten inreizen, zijn niet vrijgesteld van de visumplicht. Deze groep familieleden kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op de versnelde en kosteloze visumprocedure.

De volgende categorieën familieleden kunnen in aanmerking komen voor visum facilitering:

A. de echtgenoot;
B. de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Door A. en B. te overleggen documenten voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) visum voor Nederland:

 1. Een geldig paspoort (nog minimaal drie maanden geldig na afloop van het visum).
 2. Een Schengen visum-aanvraagformulier (de vragen gemarkeerd met een asterisk (*) hoeven niet te worden beantwoord.)
 3. Twee recente, goed gelijkende pasfoto’s (recht van voren genomen, witte achtergrond).
 4. Bewijs dat de EU/EER met wie of naar wie men gebruik maakt, of recentelijk heeft gemaakt, van het recht op vrij verkeer.
 5.  Bewijs van familierelatie met de EU/EER onderdaan.*

C. de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of geregistreerd partner, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn; Onder rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn vallen de kinderen, maar ook de (achter)kleinkinderen. Door C. te overleggen documenten voor een kort verblijf (max. 90 dagen) visum voor Nederland:

 1. Een geldig paspoort (nog minimaal drie maanden geldig na afloop van het visum).
 2. Een Schengen visum-aanvraagformulier (de vragen gemarkeerd met een asterisk (*) hoeven niet te worden beantwoord. )
 3. Twee recente, goed gelijkende pasfoto’s (recht van voren genomen, witte achtergrond).
 4. Bewijs dat de EU/EER met wie of naar wie men gebruik maakt, of recentelijk heeft gemaakt, van het recht op vrij verkeer.
 5. Bewijs van familierelatie met de EU/EER onderdaan.*
 6. Kinderen boven de leeftijd van 21 jaar van de echtgenoot of geregistreerd partner dienen bewijs te leveren dat zij de materiële ondersteuning van de EU/EER-onderdaan of zijn# echtgenoot nodig hebben om in de basisbehoeften te kunnen voorzien.
 7. Indien het een minderjarig kind betreft waarvan de andere ouder achterblijft en indien lang verblijf beoogd wordt, dan dient deze ouder, indien deze zeggenschap heeft over het kind zijn/haar toestemming te verlenen voor het vertrek van het kind. *
 8. Indien het een minderjarig kind betreft waarvan er geen achterblijvende ouder (meer) is, of waarvan de achterblijvende ouder geen zeggenschap (meer) heeft over het kind, dan zal daarvan bewijs geleverd moeten worden.*

D. De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of geregistreerd partner, die te hunnen laste zijn; onder rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn vallen de ouders, maar ook de (over)grootouders. Door D. te overleggen documenten voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) visum voor Nederland:

 1. Een geldig paspoort (nog minimaal drie maanden geldig na afloop van het visum).
 2. Een Schengen visum-aanvraagformulier (de vragen gemarkeerd met een asterisk (*) hoeven niet te worden beantwoord. )
 3. Twee recente, goed gelijkende pasfoto’s (recht van voren genomen, witte achtergrond).
 4. Bewijs dat de EU/EER onderdaan met wie of naar wie men reist, gebruik maakt of recentelijk gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer.
 5. Bewijs van familierelatie met de EU/EER onderdaan.*
 6. Bewijs dat zij de materiële ondersteuning van de EU/EER-onderdaan of zijn echtgenoot nodig hebben om in de basisbehoeften te kunnen voorzien.

E. andere familieden die niet in de hierboven gestelde categorieën vallen. Door E. te overleggen documenten voor een kort verblijf (max. 90 dagen) Schengen visum voor Nederland:

 1. Een geldig paspoort (nog minimaal drie maanden geldig na afloop van het visum).
 2. Een Schengen visum-aanvraagformulier (de vragen gemarkeerd met een asterisk (*) hoeven niet te worden beantwoord. )
 3. Twee recente, goed gelijkende pasfoto’s (recht van voren genomen, witte achtergrond)
 4. Bewijs dat de EU/EER met wie of naar wie men gebruik maakt, of recentelijk heeft gemaakt, van het recht op vrij verkeer.
 5. Bewijs van familierelatie met de EU/EER onderdaan.*
 6. Bewijs dat zij de materiële ondersteuning van de EU/EER-onderdaan of zijn echtgenoot nodig hebben om in de basisbehoeften te kunnen voorzien; ofwel bewijs dat zij inwonen bij de EU/EER-onderdaan; ofwel bewijs dat zij wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de EU/EER onderdaan strikt behoeven.

Aanvragen van deze categorie familieleden zullen doorgaans ter beoordeling worden voorgelegd aan de Nederlandse autoriteiten. Deze procedure kan twee weken tot drie maanden duren.

F. Partners -niet zijnde huwelijks- of geregistreerd partners- met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft, alsmede

G. Rechtstreekse bloedverwanten (van de partner) in neergaande lijn die jonger zijn dan 18 jaar; alsmede

H. Kinderen van de partner uit de duurzame relatie van de EU/EER-onderdaan, indien het kind jonger is dan 18 jaar en die partner vergezelt of zich bij die partner in Nederland voegt.

Door F, G, H, te overleggen documenten voor een kort verblijf (max. 90 dagen) Schengenvisum voor Nederland:

 1. Een geldig paspoort (nog minimaal drie maanden geldig na afloop van het visum).
 2. Een Schengen visum-aanvraagformulier (de vragen gemarkeerd met een asterisk (*) hoeven niet te worden beantwoord.
 3. Twee recente, goed gelijkende pasfoto’s (recht van voren genomen, witte achtergrond)
 4. Bewijs dat de EU/EER met wie of naar wie men gebruik maakt, of recentelijk heeft gemaakt, van het recht op vrij verkeer.
 5. Deugdelijk bewijs van een duurzame relatie met de EU/EER onderdaan, zoals:

Deugdelijk bewijs dat aantoont dat de ongehuwde partner en de EU/EER-onderdaan reeds gedurende een termijn van zes maanden een gezamenlijke huishouding voeren dan wel (recentelijk) hebben gevoerd; of bewijs dat uit de relatie een kind is geboren (minimaal een geboorteakte*).

 • een verklaring* over de duur en het ontstaan van de relatie; alsmede over hoe er invulling wordt gegeven aan de relatie;
 • een samenlevingsovereenkomst*;
 • bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie* persoonsgegevens (GBA);
 • huurcontracten, koopcontracten van een gezamenlijke woning;
 • bankafschriften, rekeningen op beider naam;
 • telefoonrekeningen, brieven, foto’s, etc.

Aanvragen van deze categorie familieleden zullen doorgaans ter beoordeling worden voorgelegd aan de Nederlandse autoriteiten. Deze procedure kan twee weken tot drie maanden duren.

* Indien het buitenlandse brondocumenten betreft, dienen deze gelegaliseerd of geapostilleerd te worden.

Nb: Aan de bovenstaande tekst kan kunen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de Nederlandse ambassade of de IND naar de voorwaarden en regels inzake visumverstrekking.

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum. Wij bieden je zelfs de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 -12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739