vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Verklaring van begrippen bij een visumaanvraag

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

In dit artikel lees je een toelichting op veel gebruikte woorden en begrippen bij het aanvragen van een visum voor een buitenlandse gast.

Wie een visum voor Nederland aanvraagt (Visum Kort Verblijf), wordt geconfronteerd met meerdere regels en procedures. Daarnaast zijn diverse instanties betrokken bij de procedure, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND, de Nederlandse Ambassade en de gemeente. Wij hebben de meest gebruikte begrippen op een rijtje gezet met een toelichting.

A-visum
Een A-visum is een Luchthaventransitvisum voor vliegvelden. Voor bepaalde nationaliteiten geldt de visumplicht ook als ze alleen in Nederland zijn voor een overstap tijdens een internationale vlucht. Dit visum heet een A-visum of luchthaventransitvisum.

Verklaring van begrippen bij een visumaanvraag
Verklaring van begrippen bij een visumaanvraag

Beschikking
Dit is een (schriftelijke) beslissing van de overheid. Een vreemdeling die een aanvraag voor een visum heeft ingediend, wordt via een beschikking op de hoogte gesteld van de beslissing.

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Standaardformulier dat gebuikt moet worden als garantverklaringen en/of als bewijs van logiesverstrekking bij vrienden of familie. Dit formulier kan je downloaden via www.ind.nl of www.minbuza.nl. Sommige gemeenten hebben het formulier ook op hun website geplaatst. De referent en/of de garantsteller in Nederland vult dit formulier in en laat zijn handtekening (en die van zijn partner bij garantstelling) op het formulier legaliseren bij de gemeente. Dit formulier kan worden gebruikt als document om de visumaanvraag te ondersteunen. Meer over een ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’, lees je hier: www.reisverzekeringblog.nl/garantstelling-visum-reisverzekering

C-visum
C-visum is het visum kort verblijf, voor maximaal 3 maanden (90 dagen). Een visum kort verblijf kan voor verschillende doelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld: vakantie, toerisme, zakenbezoek, vrienden- of familiebezoek, deelname aan congressen of sportevenementen, of doorreis.

Garantstelling/garantsteller
De garantsteller is de persoon die garant staat voor de vreemdeling die in Nederland verblijft. Als de Nederlandse overheid kosten moet maken voor deze vreemdeling, kunnen deze verhaald worden op de garantsteller. Meer over een financiële garantstelling lees je hier: www.reisverzekeringblog.nl/garant-staan-voor-visum

Garantverklaring
Een garantverklaring wordt gevraagd als onduidelijk is of de vreemdeling zelf voldoende middelen heeft om in het levensonderhoud te voorzien tijdens het verblijf in Nederland. Ook kan in een visumprocedure een garantverklaring gevraagd worden om meer zekerheid te krijgen over de tijdige terugkeer van de visumaanvrager. In de garantverklaring staat dat de kosten die voor de Staat of andere overheidsinstellingen zijn ontstaan, op de garantsteller van de vreemdeling worden verhaald. Voor een garantstelling moet u altijd een gestandaardiseerd model/formulier gebruiken. De handtekening van de garantsteller moet dan gelegaliseerd worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente, waar de garantsteller woonachtig is.

IND
Is de afkorting voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Legalisatie
Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking moet, na volledig te zijn ingevuld, worden gelegaliseerd bij jouw gemeente. Met een legalisatie wordt aangetoond dat je handtekening echt is. Ben je getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moet bij een garantstelling ook de handtekening van je partner bij de gemeente worden gelegaliseerd.

Leges
Het aanvragen van een visum kost geld. Deze kosten worden ‘leges’ genoemd.

Particuliere logiesverstrekking
De persoon bij wie de visumaanvrager gaat verblijven in Nederland op basis van een visum kort verblijf wordt uitnodiger genoemd. Hij moet het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ invullen en ondertekenen. Daarna moet hij de handtekening op het formulier laten legaliseren bij de gemeente. Het formulier moet vervolgens verstuurd worden naar de aanvrager van het visum. De visumaanvrager toont dit formulier op de ambassade of consulaat waar het visum wordt aangevraagd.

Medische reisverzekering
Je bent verplicht om een toereikende medische reisverzekering af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen of dringende medische zorg (bijvoorbeeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken. De medische reisverzekering moet voor het hele Schengengebied geldig zijn en een minimale dekking hebben van € 30.000,-. De medische reisverzekering moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn. Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet je, of bij de indiening van de aanvraag, of pas bij afgifte van het visum laten zien. Meer over het afsluiten van een medische reisverzekering, lees je hier: Visum reisverzekering

Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)
Dit is een soort visum waarmee een vreemdeling naar Nederland kan reizen om hier een verblijfsvergunning aan te vragen. Voordat de MVV wordt verstrekt, wordt gecontroleerd of de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden om in Nederland te verblijven. De MVV wordt aangevraagd en uitgereikt op een Nederlandse ambassade of het consulaat. Meer informatie over het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor een MVV lees je hier: www.reisverzekeringblog.nl/mvv-ziektekostenverzekering

Nederlandse ambassade
Een visum kort verblijf kan je aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in jouw land. Meestal is dit het land -buiten het Schengengebied- waar je woont. Een aanvraag voor een visum kort verblijf moet je persoonlijk op de Nederlandse ambassade of het consulaat indienen. Voordat je het visum krijgt, worden op de Nederlandse ambassade de geldigheid van uw paspoort en het bewijs van uw geboekte terugreis gecontroleerd.

Referent
Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij de komst van de vreemdeling naar Nederland. Voorbeelden van referenten zijn: partners van vreemdelingen, werkgevers of universiteiten. Niet iedereen kan als referent fungeren, er moet altijd een bepaalde band tussen de referent en vreemdeling bestaan. De referent treedt op als contactpersoon en kan gevraagd worden om meer informatie te verstrekken over de achtergronden bij de visumaanvraag. De referent kan ook garantsteller zijn.

Reisdoel
Door documenten te overleggen moet je kunnen bewijzen wat het reisdoel is van je bezoek aan Nederland. Bij een visum kort verblijf vraagt de ambassade documenten die bewijzen dat de aanvrager inderdaad naar Nederland gaat voor familie, een reis of een zakenbezoek.

Dat kan bijvoorbeeld een door de gemeente in Nederland gelegaliseerd bewijs van particuliere logiesverstrekking van vrienden of familie zijn. Andere voorbeelden zijn: een hotelreservering (als er geen referent is opgegeven), een uitnodiging van een in Nederland gevestigd bedrijf (bijvoorbeeld bij een zakenbezoek) of een tewerkstellingsvergunning.

Repatriëring
Repatriëren betekent terugkeren naar het thuisland. Dat kan noodzakelijk zijn omdat een persoon is overleden of ernstig ziek is, maar bijvoorbeeld ook indien iemand door een ongeluk gewond is geraakt. Repatriëren kan alleen als de persoon vervoerd kan worden. Soms is er een medische indicatie waarbij vervoer niet toegestaan is.

Schengengebied
In 1985 en 1990 ondertekende een aantal lidstaten van de Europese Unie het Verdrag van Schengen en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben onder meer gezorgd voor een vrij personenverkeer in het zogeheten Schengengebied dat nu wordt gevormd door: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Schengenlanden
Schengenlanden zijn landen waartussen geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Binnen het Schengengebied wordt u dus niet gecontroleerd aan de grens. Dit is vastgelegd in de Schengen-Grenscode en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO), die voortvloeien uit het Akkoord van Schengen, ook wel het Schengenverdrag genoemd. De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en justitie.

Schengenvisum
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er ook een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum kort verblijf of C-visum mag een vreemdeling vrij reizen binnen het gebied van alle Schengenlanden. Een Schengenvisum is in principe maximaal 3 maanden geldig.

Toeristenvisum
Een toeristenvisum is een visum voor maximaal 3 maanden, de officiële naam is een Visum Kort Verblijf (VKV) visum type C. Met een toeristenvisum mag je in een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen in Nederland zijn. Een toeristenvisum wordt ook een Schengenvisum genoemd.

Visa Informatie Systeem (VIS)
Wie een kortdurend visum voor een Schengenland wil hebben voor zaken, familiebezoek, vakantie of studie, geeft bij zijn aanvraag zijn foto en vingerafdrukken af. Die worden digitaal in het Visa Informatie Systeem (VIS) opgeslagen, samen met andere gegevens over de aanvraag. Daardoor zal de controle aan de grens sneller verlopen en kan identiteitsfraude worden voorkomen. Ook bij verlies of diefstal van een paspoort met visum – of als mensen zeggen dat zoiets is gebeurd – kan gecontroleerd worden of er een geldig visum was afgegeven.

Visum Kort Verblijf
Vreemdelingen van bepaalde nationaliteiten hebben een visum kort verblijf nodig voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Het visum kort verblijf wordt vaak een toeristenvisum genoemd. Deze term is niet helemaal juist. Het visum wordt namelijk altijd afgegeven voor een bepaald verblijfsdoel. Toerisme is slechts een voorbeeld van een dergelijk verblijfsdoel. Studie is een ander voorbeeld. Een visum kort verblijf kan voor verschillende doelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld: vakantie, toerisme, zakenbezoek, vrienden- of familiebezoek, deelname aan congressen of sportevenementen of doorreis.

Visumplichtige landen
Of je een Visum Kort Verblijf nodig hebt hangt van je nationaliteit af. Zie de lijst met visumplichtige nationaliteiten voor een verblijf van maximaal 3 maanden: Visumplichtige landen

Voldoende geld
De vreemdeling moet voldoende geld hebben voor zijn verblijf, doorreis en/of terugreis. Voor de duur van zijn verblijf in Nederland op basis van een toeristenvisum moet hij per dag beschikken over € 55,- Dat bewijst hij of zij met bijvoorbeeld bankafschriften, reischeques of contant geld. Beschikt de vreemdeling niet over voldoende geld, dan kan iemand in Nederland voor hem garant staan. Deze persoon moet voldoende en duurzaam inkomen hebben. Lees hier meer: www.reisverzekeringblog.nl/garant-staan-voor-visum

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739